Evropska socijalna povelja

Objavio Sindikat radnika TS   // 07/06/2012   // Komentari nisu dostupni

Kao komplementaran instrument Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima koja štiti građanska i politička prava, Evropska socijalna povelja, evropski ugovor potpisan u Torinu 1961. godine, unapređuje zaštitu osnovnih socijalnih i ekonomskih prava građana država potpisnica. Trenutno je na snazi u dvadeset evropskih država: Austrija, Belgija, Kipar, Danska, Finska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Luksemburg, Norveška, Holandija, Malta, Poljska, Portugal, Slovačka, äpanija, Turska i Velika Britanija. Sledeče države su potpisale, ali još nisu ratifikovale Povelju: Hrvatska, Češka Republika, Letonija, Linhenštajn, ävajcarska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Ukrajina.

Evropska socijalna povelja je dopunjena, novi tekst objedinjuje u jedan instrument prava koja su zajemčena Poveljom iz 1961. godine i Dodatnim protokolom iz 1988. godine zajedno sa amandmanima na ova prava i novim pravima. Izmenjena Povelja ima isti mehanizam nadzora kao i Povelja (vidi dole).

Otvorena za potpis 3. maja 1996. godine, izmenjena Povelja je stupila na snagu 1. jula 1999. godine. Švedska je bila prva druava koja ju je ratifikovala, a posle nje su to učinile Francuska, Rumunija, Slovenija i odnedavno Italija. Sledeče druave su potpisnice ovog instrumenta – Albanija, Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Island, Irska, Litvanija, Luksemburg, Moldavija, Portugal, Ukrajina i Velika Britanija.

Prava koja su zajemčena Poveljom i izmenjenom Poveljom:

Povelja i njen Dodatni protokol od 1988. godine jemče nekoliko prava koja bi se mogla podeliti u dve kategorije:

Uslovi zapošljavanja:
– načelo nediskriminacije prilikom zapošljavanja, zabrana prinudnog rada,
– sindikalna prava, pravo na kolektivno pregovaranje,
– pravo na zadovoljavajuće uslove rada i na poštenu nadoknadu, uključujući pravo žena i muškaraca na jednaku zaradu za rad jednakog kvaliteta, uključivanje hendikepiranih osoba u svet rada i pravo na profesionalnu obuku i obrazovanje,
– zabrana zapošljavanja dece mlađe od petnaest godina i zaštita dece uzrasta od petnaest do osamnaest godina,
– zaštita materinstva,
– jednak tretman radnika migranata

 

Download – klik na dugme

 Povelja, protokoli, prečišćeni tekst

 

 


Oznake:

povelja

profesionalna obuka

zapošljavanje


Povezane objave

Komentari nisu dostupni.